All posts by Av. Oriana Cristea-Lubinschi

Partaj intre fostii soti. Stabilirea cotelor de contributie la dobandirea bunurilor comune.

Potrivit instantei de casare, cotele de contributie ale celor doi soti la dobandirea bunurilor comune nu pot fi considerate egale, astfel ca a casat sentinta pronuntata de Judecatoria Turda si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, cu indicatia ca instanta de fond sa determine cotele de contributie ale celor doi soti avand in vedere cuantumul sumelor reprezentand imprumut acordat de catre mama paratei si a sumelor achitate de parata-reconventionala pentru imprumutul angajat in vederea dobandirii imobilului dupa separatia faptica. Pentru a ajune la aceasta concluzie, instanta de recurs a avut in vedere mai multe aspecte:

– existenta creditului luat de parata reconventionala nu a fost contestata de reclamant ca fiind necesar in vederea achitarii pretului imobilului. Creditul a fost achitat din fonduri comune de catre parti din septembrie 2003 si pana la data separarii faptice in luna iunie 2005. Prin urmare, faptul ca dupa data separarii faptice in iunie 2005, parata a achitat singura ratele din contractul de credit, se rasfrange asupra cotei sale de contributie si justifica recunoasterea unei cote de contributie superioare la dobandirea bunului comun.

– existenta contractului de imprumut contractat de mama paratei, de asemenea nu poate fi pusa in discutie. Din intreaga probatiune rezulta ca mama paratei a remis acesteia o suma de bani, care a fost folosita pentru achizitionarea apartamentului in litigiu. Nu s-a probat in cauza ca restituirea acestei sume s-ar fi facut de catre parti, insa este certa existanta acestuia raportat si la momentul la care a fost contractat, cu putin timp inaintea achizitionarii apartamentului in litigiu de catre parti. Existenta acestui imprumut poate fi considerat ca un bun propriu in sensul art. 31 lit. b din Codul familiei si fiind folosit pentru dobandirea unui bun comun, este firesc ca acesta sa duca la concluzia unei contributii diferite a fostilor soti la dobandirea bunurilor comune.

– partile au contribuit in mod egal la cheltuielile familiei. Astfel, instanta de recurs a respins teza paratului potrivit careia contributia sa superioara la cheltuielile familiei justifica recunoasterea unei cote de contributie egala la dobandirea bunurilor comune. Dovada facuta prin inscrisuri a unor remiteri banesti facute de reclamant paratei nu poate fi interpretata ca fiind o contribuite mai mare la cheltuielile familiei, care sa justifice contribuita egala a celor doi soti, intrucat pe de o parte cheltuielile necesare unei familii sunt relativ mari iar sumele trimise de reclamant nu pot fi calificate ca fiind mai mult decat indestulatoare pentru viata de zi cu zi si pe de alta parte in timpul casatoriei sotii trebuie sa isi asigure reciproc sprijin material iar trimiterea sumelor de bani trebuie interpretata in sensul realizarii acestei obligatii.

Pentru aceste considerente, in temeiul art. 312 al. 3 c.pr.civ., tribunalul a admis recursul paratei si, in consecinta, sentinta pronuntata de Judecatoria Turda, prin care s-au stabilit cotele de contributie egale ale fostilor soti, a fost casata si cauza a fost trimisa spre rejudecare aceleiasi instante.

Fond funciar. Conditiile legale necesare pentru eliberarea titlului de proprietate.

Potrivit art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991 reconstituirea dreptului de proprietate este conditionata de formularea unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

Astfel, retinand ca potrivit dosarului de fond funciar depus in copie la filele 20-22 din dosar, singurul care a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate a fost antecesorul paratilor iar reclamantul nu a formulat o asemenea cerere, instanta a respins actiunea acestuia, mentinand titlul de proprietate atacat.

De asemenea, instanta a stabilit ca desi reclamantul era indreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate in calitate de legatar universal al fostului proprietar, acesta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate astfel incat nu este indeplinita una dintre conditiile legale necesare pentru eliberarea titlului de proprietate.

Raportat la solicitarea reclamantului de a se avea in vedere ca a formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate care insa nu i-a fost inregistrata la Primarie, instanta a retinut ca art. 9 al. 3 din Legea nr. 18/1991 prevede modalitatea in care se formuleaza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate. Astfel, potrivit textului de lege indicat „cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire”. Reclamantul nu a urmat cele doua posibilitati descrise de textul de lege indicat mai sus, respectiv nu a inregistrat cererea la primarie si nici nu a depus-o prin posta, fata de refuzul primariei de a-i inregistra cererea. Prin urmare, nu se poate sustine cu temei ca reclamantul ar fi formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

Pentru aceste motive, cererea reclamantului de anulare partiala a Titlului de proprietate a fost respinsa ca fiind neintemeiata.

Fond funciar. Emiterea unui titlu de proprietate suplimentar.

Reclamantii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul Legii 18/1991, cerere care a fost admisa pentru suprafata de 9 ha, insa titlul de proprietate s-a emis pentru o suprafata de 6 ha.

La dosarul cauzei nu exista nici o dovada ca pentru restul suprafetei asupra careia s-a reconstituit dreptul de proprietate prin sus amintita hotarare, este emis un titlu de proprietate pe numele altei persoane care ar fi cumparat terenul de la reclamanti.

In cauza a fost identificat de catre expert un teren in suprafata de 2 ha, considerat liber din punct de vedere juridic in privinta caruia instanta de fond a obligat cele doua comisii la intocmirea documentatiei necesare, la punerea in posesie si la eliberarea titlului de proprietate in favoarea reclamantilor.

Solicitarea Comisiei locale recurente de a fi modificata hotararea instantei de fond in sensul respingerii actiunii formulate de reclamanti a fost respinsa de instanta de recurs intrucat, chiar daca pe numele unei alte persoane s-a eliberat un titlu de proprietate, ca urmare a cererii de reconstituire formulate de reclamanti, fara ca cel mentionat in titlul de proprietate sa fi solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, respectivul titlu de proprietate nu ar putea fi calificat ca legal emis. In mod corect, raportat la probele administrate, instanta de fond a dispus finalizarea procedurii demarate de reclamanti in temeiul Legii 18/1991, prin emiterea unui titlu de proprietate suplimentar, pe un teren liber si aflat la dispozitia comisiei locale, asa cum s-a stabilit prin expertiza.

Sustinerile Comisiei locale recurente in sensul ca, daca  s-ar mentine hotararea instantei de fond reclamantilor li s-ar reconstitui dreptul de proprietate pe o suprafata de 10 ha, nu pot fi primite intrucat nu exista nici o dovada in acest sens iar in cazul realitatii celor afirmate s-ar putea purcede de catre cei indrituiti la anularea titlului de proprietate emis pe seama tertului fara respectarea dispozitiilor legale.

Pentru aceste considerente instanta a respins recursul si a mentinut hotararea pronuntata in prima instanta.

Concedierea colectiva de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR MARFA” SA din vara anului trecut este ilegala

Analizand inscrisurile depuse in probatiune de intimata Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR MARFA” SA in raport de prevederile art. 69-73 din codul muncii referitoare la concedierea colectiva, rezulta ca intimata a incalcat prevederile art. 72 al. 1 din codul muncii republicat.

 

 

Potrivit acestui text de lege „in situatia in care, ulterior consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, potrivit prevederilor art. 69 si 71, angajatorul decide aplicarea masurii de concediere colectiva, acesta are obligatia de a notifica in scris inspectoratul teritorial de munca si agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.”

 

 

Notificarea prevazuta de textul de lege a fost inregistrata de intimata Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR MARFA” SA la ITM Bucuresti la data de 9.05.2011, asa cum rezulta din inscrisul depus de aceasta. Decizia de concediere atacata a fost emisa la data de 6.06.2011, cu nerespectarea termenului imperativ de minim 30 de zile prevazut de art. 72 al. 1 din Codul Muncii.

 

 

Prin urmare, fata de nerespectarea termenului imperativ de minim 30 de zile care trebuie sa se scurga intre data inregistrarii notificarii la ITM si data emiterii deciziei de concediere, urmeaza a se dispune anularea Deciziei de concediere din data de 6.06.2011, emisa de intimata.

 

 

Plangere contraventionala. Nerespectarea prevederilor art. 19 din OG nr. 2/2001.

Procesul verbal de constatare a contraventiei este lovit de nulitate prin prisma nerespectarii prevederilor art. 19 din OG nr. 2/2001.

 

Potrivit acestui text de lege “procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. (3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.”

 

In speta procesul verbal a fost intocmit in lipsa petentului, la sediul Politiei, ulterior identificarii acestuia. In aceasta situatie agentul constatator avea obligatia de a intocmi procesul-verbal in prezenta unui martor care sa confirme modalitatea de intocmire a procesului-verbal sau sa indice motivele pentru care procesul-verbal a fost intocmit in lipsa unui martor. Imprejurarea ca procesul-verbal a fost intocmit numai dupa verificarea identitatii petentului nu inlatura obligatiile impuse de art. 19 din OG nr. 2/2001 in sarcina agentului constatator.

 

Pentru aceste motive instanta a admis plangerea si a dispus anularea procesului-verbal.

 

 

Plangere contraventionala. Dovada imprejurarii ca fapta a fost savarsita in localitate. In dubio pro reo.

Potrivit procesului verbal de contraventie, petentul a fost sanctionat pentru conducerea autoturismului in localitate cu o viteza peste limita legala, aspect contestat de petent prin plangerea contraventionala.

 

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut ca exista un dubiu raportat la locul savarsirii faptei contraventionale, dubiu care profita petentului, potrivit principiului in dubio pro reo. Astfel, din cuprinsul procesului-verbal atacat nu rezulta imprejurarea ca aparatul radar a fost amplasat in  localitate, nefiind mentionat in cuprinsul acestuia kilometrul sau sectorul de drum pe care a fost inregistrata fapta. Apoi, din analiza imaginilor foto, nu se deduce imprejurarea ca petentul s-ar fi aflat pe raza vreunei localitati in momentul inregistrarii de catre aparatul radar.

 

Avand in vedere aceste aspecte, instanta a admis plangerea si a dispus anularea procesului- verbal.

Partaj pe cale oblica. Sanctiunea nerespectarii principiului unanimitatii.

Specific starii de coproprietate este faptul ca este cunoscuta cota ideala din dreptul de proprietate care revine fiecarui coproprietar, dar bunul in materialitatea sa nu este fractionat, astfel incat cota ideala poarta asupra fiecarei fractiuni din bun. Actele de dispozitie care au ca obiect material un bun in coproprietate sunt guvernate, de regula, de principiul unanimitatii, fiind necesar ca un astfel de act de dispozitie sa emane de la toti coproprietarii.

 

Cele expuse mai sus se impun a fi analizate prin prisma situatiei in care, in absenta unui act de partaj, unul sau unii dintre coproprietari instraineaza parti din bunul privit in materialitatea sa. In concret, ceea ce intereseaza este in lotul caruia dintre coproprietari va ajunge fractiunea de bun asupra caruia unul sau unii dintre coproprietari au dispus cu nesocotirea principiului unanimitatii. Practic, actul de dispozitie este sub conditia rezolutorie ca fractiunea materiala care a fost instrainata din bun sa cada in lotul instrainatorului.

 

Asadar, lipsa consimtamantului celorlalti coproprietari nu afecteaza valabilitatea actului de instrainare atata timp cat prin partaj fractiunea instrainata cade in lotul instrainatorului, intrucat partajul este un act juridic cu caracter declarativ, producator de efecte juridice ex tunc, de la data la care a luat nastere starea de coproprietate, data de la care instrainatorul va fi privit, ca efect al partajului, ca proprietar exclusiv. In consecinta, instanta a respins ca neintemeiate cererile reconventionale formulate de paratii nesemnatari ai antecontractului de vanzare, prin care acestia au solicitat constatarea nulitatii antecontractului pentru lipsa consimtamantului lor la instrainare.

 

Totodata trebuie avut in vedere si faptul ca potrivit art. 728 al. 1 c.civ. nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, iar partajul este principala modalitate prin care starea de coproprietate ia sfarsit, luand nastere drepturi exclusive de proprietate in patrimoniul coproprietarilor.

 

Cu privire la modalitatea de partajare, prin actiunea intoductiva reclamantii au solicitat, pe calea actiunii oblice, atribuirea in natura in lotul coproprietarelor semnatare ale antecontractului de vanzare a terenurilor cumparate de ei de la acestea. Instanta a dat curs propunerii de partajare solicitate de reclamanti intrucat:

– ea respecta limita superioara a cotelor de proprietate insumate ce le revine celor trei instrainatoare, raportat la suprafata totala a imobilelor din titlul de proprietate, chiar daca unele dintre parcele s-a solicitat a fi incluse integral in lotul acestora;

– paratii, desi citati cu mentiunea expresa daca inteleg sa faca propuneri de partajare sau daca inteleg sa solicite sulta, nu au solicitat o alta modalitate de partajare si nici nu au solicitat plata unei sulte. Or, instanta nu poate ignora principiul disponibilitatii partilor, principiu ce guverneaza procesul civil;

– este necesar a ocroti buna-credinta si a asigura securitatea circuitului civil. Buna-credinta se prezuma, iar in cazul reclamantilor nu a fost dovedita reaua-credinta la incheierea antecontractului. Apoi, inca din anul 2008 s-a creat credinta reclamantilor ca au dobandit terenul in cauza, platind pretul aferent acestuia, iar pe parcursul celor trei ani nu s-a dovedit de catre parati initierea vreunui demers judiciar sau extrajudiciar de a contesta drepturile astfel dobandite de reclamanti.

 

Hotararea a ramas irevocabila prin respingerea recursurilor.

 

 

Plangere contraventionala. Sarcina probei.

Procesul verbal atacat cu plangere contraventionala trebuie analizat si din perspectiva Conventiei Europene a Drepturilor Omului, conform art.20 din Constitutia Romaniei, textul conventiei si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului fiind incorporate in dreptul intern, avand in acelasi timp o forta juridica superioara legilor in materia drepturilor fundamentale ale omului.

 

In jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului s-au stabilit criteriile necesare identificarii notiunii autonome de „acuzatie in materie penala”, independent de calificarea data faptei in dreptul intern.

 

Astfel, in cauza Öztürk impotriva Germaniei (cauza nr.8544/79), Curtea a reafirmat, prin hotararea pronuntata la data de 21 februarie 1984 (paragraful 50), autonomia notiunii de „penal” si a sintetizat criteriile adoptate in hotarari anterioare pentru stabilirea apartenentei la materia penala a faptei sanctionate. Aceste criterii, stabilite de Curte, sunt: calificarea data faptei in dreptul intern; natura faptei incriminate; natura si gravitatea sanctiunii.

 

In ceea ce priveste contraventiile la regimul circulatiei pe drumurile publice, acestea sunt reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 si de Regulamentul de aplicare al acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1391/2006 si sunt sanctionate exclusiv cu amenda (puncte-amenda). Analizand amenda contraventionala din perspectiva ultimului dintre cele trei criterii stabilite de Curtea Europeana a drepturilor Omului si evocate mai sus, se constata ca aceasta nu are caracterul de despagubire pentru acoperirea unui prejudiciu, ci are un caracter preventiv si sanctionator, iar Curtea a retinut, in jurisprudenta sa (cauza nr.61821 – Ziliberberg impotriva Moldovei, hotararea pronuntata la data de 1 februarie 2005, paragraful 33), ca in acest caz sanctiunea poate fi tratata ca specifica dreptului penal.

 

In speta, sanctiunea aplicabila petentului consta in amenda contraventionala in suma de 402 lei, scopul sanctiunii fiind atat unul de constrangere cat si de prevenire a savarsirii de noi fapte. Aceasta sanctiune nu priveste si nici nu urmareste acoperirea unui prejudiciu ci are exclusiv o functie represiva si preventiva. Aceasta concluzie se impune, chiar daca potrivit art.8, alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001, sanctiunea contraventionala are caracter administrativ, intrucat calificarea data de dreptul intern este relativa.

 

In cauza Anghel impotriva Romaniei (hotararea din 4.10.2007), Curtea a reiterat necesitatea respectarii prezumtiei de nevinovatie in cauzele ce sunt considerate ca facand parte din materia „penala”. Si in aceasta decizie Curtea reitereaza criteriile in functie de care se stabileste aplicabilitatea art.6 intr-un anumit caz, precum si garantiile procedurale ce le implica art.6. Astfel:

„Curtea ia act de dispozitivul sui generis adoptat de legiuitorul roman in materia contraventiilor. Desi instanta competenta sa statueze asupra unei plangeri impotriva unui proces verbal contraventional este obligata sa verifice depunerea plangerii in termen legal si sa-l asculte pe autorul acesteia, autoritatea care a aplicat sanctiunea si martorii indicati in procesul verbal si in plangere, legislatia contraventionala nu contine expres garantii de procedura aplicabile in materie penala, precum respectarea prezumtiei de nevinovatie.(…)

Curtea este de parere ca, daca depenalizarea contraventiei nu pune probleme in sine, nerespectarea garantiilor fundamentale – intre care prezumtia de nevinovatie – care protejeaza individul in fata posibilelor abuzuri ale autoritatilor pune o problema fata de art.6 din Conventie. Reiterand importanta, in cursul unei proceduri care poate fi calificata drept „penala”, a unei asemenea garantii chemate sa restabileasca echilibrul intre autorii prezumati ai unor fapte interzise de lege si autoritatile insarcinate cu urmarirea si sanctionarea lor, ea concluzioneaza ca procedura reclamantului nu a fost echitabila, asa cum o cere art.6 din Conventie.”

 

In materia contraventionala se aplica deci dispozitiile art.6 din Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale, ratificata de Romania prin Legea nr.30/1994, sub aspectul garantiilor procesuale recunoscute acuzatului in materie penala, inclusiv prezumtia de nevinovatie, prezumtie care priveste atat atitudinea organelor judiciare fata de savarsirea cauzei, cat si sarcina probei.

 

In speta, sarcina probei revine organelor de politie, neputandu-i fi pretins petentului, in mod obiectiv si rezonabil, sa faca dovada faptului ca nu a intrat pe contrasens, mijloacele tehnice care ar fi putut consolida sustinerile agentului constatator stand exclusiv la indemana acestuia. O interpretare contrara ar fi incompatibila cu respectarea prezumtiei de nevinovatie si implicit cu dreptul petentului de a nu fi obligat sa-si dovedeasca nevinovatia. In lipsa unor probe certe cu care sa se coroboreze mentiunile cuprinse in actul constatator, dand efect prezumtiei de nevinovatie, instanta admite plangerea petentului, exonerandu-l pe acesta de plata amenzii si de masura retinerii permisului de conducere.

 

In cauza exista un dubiu (rezultat din imposibilitatea de a dovedi ca petentul nu a depasit axul drumului si nu a intrat pe contrasens) care nu poate fi inlaturat prin administrarea altor probe, dubiu care profita faptuitorului, respectiv petentului, potrivit principiului in dubio pro reo, principiu complementar prezumtiei de nevinovatie.

 

Inainte de a fi o problema de drept, regula in dubio pro reo este o problema de fapt. Infaptuirea justitiei cere ca judecatorii sa nu se intemeieze, in hotararile pe care le pronunta, pe probabilitate, ci pe certitudinea dobandita pe baza de probe decisive, complete, sigure, in masura sa reflecte realitatea obiectiva (fapta supusa judecatii). Or, in cauza, insasi constatarea faptei de catre agentul de politie nu s-a bazat pe probe neindoielnice.

 

Prin urmare, instanta a admis plangerea petentului, exonerandu-l pe acesta de plata amenzii si de masura retinerii permisului de conducere.

Plangere contraventionala. Mentiunea autotestarii aparatului radar.

Potrivit paragrafului 3.2.6. din Ordinul nr. 301 din 23 noiembrie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)” cinemometrul trebuie sa fie prevăzut cu “o funcţie de autotestare, care sa poată pune în evidenta orice defect sau dereglare funcţională, ce pot avea influenta asupra exactităţii de măsurare. Aceasta funcţie trebuie sa fie activata automat la fiecare punere în funcţiune a cinemometrului, având şi posibilitatea de a fi activata manual de către operator, ori de câte ori se considera necesar. In cazul depistării unor defecte sau dereglari functionale, acestea vor fi semnalate iar funcţionarea cinemometrului va fi blocata.”

 

Prin Ordinul BRML nr. 187/2009 a fost modificata NML 021-05 in sensul ca s-a inlaturat cerinta ca utilizarea radarului sa fie facuta de un operator calificat insa nu s-a eliminat cerinta ca inregistrarea video sa contina faptul ca a fost efectuata autotestarea, asa cum in mod neintemeiat a aratat intimatul IPJ Cluj. Astfel prin punctele 10 si 11 din Ordinul BRML nr. 187/2009, s-a modificat paragraful 3.2.2 si a fost abrogat paragraful 3.2.8. fiind insa pastrata obligatia ca inregistrarea video sa contina faptul ca a fost efectuata autotestarea.

 

Prin urmare, fata de imprejurarea ca inregistrarea video a faptei contraventionale dedusa judecatii nu cuprinde mentiunea ca a fost efectuata autotestarea, instanta a dispus anularea procesului verbal de de constatare a contraventiei atacat prin plangere si a obligat intimatul la resitutirea sumei achitata de petent in temeiul procesului-verbal, plata avand caracterul unei plati nedatorate.

Expertiza grafologica. Sarcina probei.

Prin intampinarea la cererea reconventionala, reclamantii-parati reconventionali au contestat inscrisurile sub semnatura privata de care reclamanta reconventionala s-a folosit pentru a dovedi imprejurarea ca intre antecesorii partilor s-a incheiat o conventie de partaj, prin care intregul imobil in litigiu a revenit antecesoarei sale, antecesorii paratilor fiind despagubiti pentru cota lor din dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu.

 

Potrivit art. 177 al. 1 c.pr.civ acela caruia i se opune un inscris sub semnatura privata este dator fie sa recunoasca fie sa tagaduiasca scrisul ori semnatura. Al. 2 al textului legal citat dispune in sensul ca mostenitorii sau urmasii in drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi inscrisul pot declara ca nu cunosc scrisul sau semnatura acestuia.

 

Prin intampinare, reclamantii-parati reconventionali s-au conformat dispozitiilor legale expuse mai sus, in sensul ca si-au precizat pozitia fata de aceste inscrisuri. Acestia au contestat inscrisurile sub semnatura privata si desocotirea care ar fi avut loc intre antecesorii partilor. Astfel, reclamantei reconventionale ii revenea sarcina probei cu privire la pretentiile din cererea reconventionala, potrivit dispozitiilor art. 1169 c.civ. iar aceasta avea si interesul in solicitarea expertizei grafologice insa o asemenea cerere in probatiune nu a fost facuta.

 

Fata de aceste considerente, instanta de control judiciar a apreciat ca intrucat inscrisurile sub semnatura privata au fost contestate, fata de prevederile art. 177 si urm. c.pr.civ., ele nu au nici o valoare probatorie si in mod intemeiat au fost omise de instanta de fond din ansamblul probator.