Politica de Confidențialitate

Situl https://avocatoriana.ro este proprietatea Cabinet Avocat Oriana Cristea-Lubinschi.

Cabinet Avocat Oriana Cristea-Lubinschi respectă confidențialitatea datelor clienților și se angajează să nu transmită datele personale ale clienților sau utilizatorilor către terți (persoane fizice sau juridice), să nu le comercializeze, să nu le ofere gratuit, să nu se angajeze în schimburi de date cu terți sau alți utilizatori ai site-ului https://avocatoriana.ro.

Datele personale ale clienților și utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului în care au fost introduse (ex. contactul cu noi), pentru informări comerciale cu privire la serviciile noastre cât și în scopuri statistice.

Nota de informare privind protecția datelor personale:

Potrivit legislației în materie, Cabinet Avocat Oriana Cristea-Lubinschi are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienții sau utilizatorii le furnizează.

Activitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal este conformă prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin acceptarea termenilor și condițiilor prevăzute în prezenta secțiune, utilizatorii și clienții sunt informați cu privire la următoarele:

Identitatea operatorului de date cu caracter personal

Operator de date cu caracter personal este Cabinet Avocat Oriana Cristea-Lubinschi, cu sediul în Turda, str. Libertății nr. 5A, jud. Cluj, având CIF 20688525.

Categoriile de date prelucrate

Prin intermediul sitului https://avocatoriana.ro colectam următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de email, telefon, date de geo-locație și date de trafic și adrese de IP, date privind obiectul de activitate. Datele sunt limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele în scopul de a contacta clienții precum și pentru marketing și publicitate. Datele sunt colectate doar pentru aceste scopuri și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Temeiului prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul derulării raporturilor comerciale între operator și beneficiarii serviciilor oferite de operator. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul sitului https://avocatoriana.ro. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal solicitate atrage imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite prin intermediul sitului https://avocatoriana.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing și publicitate are la bază consimțământul persoanei vizate, care se acorda prin acceptarea termenilor și condițiilor prevăzute în prezenta secțiune.

Drepturile persoanei vizate

Prin acceptarea termenilor și condițiilor prevăzute în prezenta secțiune, utilizatorul (persoana vizată) am luat cunoștință despre:

– dreptul de a solicita operatorului accesul la datele mele personale; 

– dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

– dreptul la ștergerea datelor în cazul în care (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizata își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (c) persoana vizata se opune prelucrării în mod întemeiat (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

– dreptul la restricționarea prelucrării dacă (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la opoziție, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere;

– dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate.

Aceste drepturi prevazute de Regulamentul UE 2016/679 se coroborează cu cele prevazute de Legea nr. 677/2001, respectiv: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de modificare a datelor, de ștergere a datelor, de opoziție, dreptul de a fi informat asupra împrejurării dacă datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operator, dreptul de a obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii cât și transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Exercitarea acestor drepturi se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prin cerere scrisă datată și semnată expediată prin poșta cu confirmare de primire pe adresa Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi.

Destinatarul datelor cu caracter personal

este operatorul precum și orice autorități fața de care exista obligația legală de divulgare.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost colectate datele.

Declarație de consimțământ

Prin acceptarea termenilor și condițiilor prevăzute în prezenta secțiune, utilizatorul (persoana vizata) își da în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către operator, pentru scopurile prevăzute mai sus.

Utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, prin cerere scrisă adresată operatorului iar retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Consimțământul este acordat în mod liber și este necondiționat, în sensul că executarea contractului, inclusiv prestarea serviciului nu este condiționată de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru derularea raporturilor comerciale cu operatorul.

Orice modificare a regulilor de confidențialitate va fi publicată la adresa web: https://avocatoriana.ro/politica-de-confidenialitate