Nulitate contract de întreținere pentru lipsa cauzei. Netemeinicie

Prin contractul de întreținere încheiat în data de 09 octombrie 2003 între numiții V.D. sen. și V.I., în calitate de întreținuți, și pârâtul V.E., în calitate de întreținător, acestuia i-a fost transmis dreptul de proprietate asupra imobilului situat în com. Moldovenești, constând din casă compusă din două camere, bucătărie, cămară, baie, respectiv casă situată pe același teren compusă din două camere, bucătărie, cămară, baie, antreu și 3 pivnițe. În schimbul dreptului de proprietate, pârâtul s-a obligat să îi întrețină și să îi îngrijească pe numiții V.D. sen. și V.I. pe toată durata vieții cu toate cele necesare traiului (alimente, spălat, curățenie, medicamente, asistență medicală etc), iar la deces să îi înmormânteze pe cheltuială proprie, cu respectarea obiceiului locului.

Prin acțiunea formulată, reclamantul V.D. jr, fiul întretinutilor, a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a contractului de întreținere, pentru lipsa cauzei.

Referitor la contextul încheierii contractului de întreținere, martorii reclamantului au arătat că întretinuții erau oameni gospodari, care câștigau bine din munca depusă, din produsele vândute la piață sau la târg, iar aceștia nu erau persoane care să aibă nevoie de ajutor în gospodărie sau la muncile agricole. De asemenea, la nivelul anului 2003 aceștia aveau o stare bună de sănătate și mergeau împreună la muncile câmpului cu o căruță, descurcându-se fără a avea nevoie de ajutor. 

O depoziție complet opusă a fost dată de martorii pârâtului, care au arătat că în anul 2003 întreținuții nu mai puteau lucra pe câmp, doar prin curte sau în grădină, unde mai făceau activități minore, iar în anii 2003 și 2004 au suferit două intervenții chirurgicale. La momentul încheierii contractului de întreținere întreținuții nu aveau suficiente fonduri pentru a suporta costurile medicamentelor și alimentelor, deși obțineau o serie de venituri din agricultură sau creșterea animalelor.

În drept, instanța a reținut că scopul său cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie contractul. Cauza se prezintă ca un proces psihologic, premergător acordului de voințe, ce constă în rațiunea (motivul, mobilul, imboldul) care determină părțile să încheie contractul. Cauza este un element structural, esențial al construcției juridice, în funcție de care trebuie apreciat întregul parcurs al contractului: formarea, executarea și finalitatea acestuia.

Chiar dacă reclamantul a invocat lipsa oricărei cauze a contractului de întreținere, martorii pârâtului au declarat că întreținuții le-au relatat despre încheierea convenției, aceștia având reprezentarea și comunicând scopul pentru care a fost necesară întocmirea acestui înscris, respectiv obținerea de la întreținător a unui ajutor suplimentar raportat la veniturile reduse obținute din pensie.

De asemenea, aspectele invocate de martorii reclamantului, privind starea de sănătate a întreținutilor și munca desfășurată de aceștia pe câmp până aproape de momentul decesului vin în totală contradicție cu declarațiile celorlalți martori audiați, dar și cu înscrisurile depuse la dosar. Astfel, pe de o parte, întreținuții aveau o vârstă înaintată la momentul încheierii contractului de întreținere, respectiv 79 ani și 75 ani iar pe de altă parte întreținutul a suferit și o intervenție chirurgicală la prostată în anul 2003, fiind astfel puțin plauzibile susținerile martorilor propuși de pârât. 

În același timp, chiar dacă s-ar reține aspectele invocate de martorii reclamantului, contractul de întreținere este un contract cu derulare în timp, în care elementul alea este determinant, părțile neputând fi sigure la momentul încheierii convenției de durată pentru care întreținerea urmează să fie prestată sau de cuantumul acesteia, în sensul în care, raportat la vârsta înaintată a întreținutilor, deteriorarea stării de sănătate a acestora putea interveni subit. De altfel, întreținutul a decedat în luna iunie a anului 2004 la mai puțin de un an de la momentul încheierii contractului, iar soția acestuia în anul 2005, după o perioadă de aproximativ 6 luni în care a avut nevoie de ajutor din partea altor persoane, aspect confirmat de către toți martorii audiații. Or, cel puțin din perspectiva acesteia din urmă, apare pe deplin justificată încheierea contractului de întreținere, în timp ce eventuala nerespectare a obligației de întreținere de către pârât, invocată de reclamant ar fi putut constitui un motiv de rezoluțiune a contractului, neavând relevanță în cazul solicitării de constatare a nulității absolute pentru lipsa cauzei.

În plus, după cum se observă din contract, obligația pârâtului nu a constat doar în prestarea întreținerii, ci și în înmormântarea întreținuților. Așadar, chiar dacă s-ar reține că întreținuții nu erau în nevoie, având venituri din pensii și din agricultură, totuși nu se poate omite faptul că aceștia aveau o vârstă înaintată, astfel încât scopul pentru care au încheiat contractul de întreținere a fost acela ca, în caz de nevoie, pârâtul să le asigure cele necesare și să-i înmormânteze.

Instanţa a mai precizat că aspectele invocate de reclamant referitor la lipsa unui loc de muncă al pârâtului în momentul în care a fost încheiat contractul de întreţinere nu constituie un argument pentru a se reţine lipsa cauzei contractului de întreţinere, eventuala nerespectare a obligaţiilor contractuale de către întreţinător din cauza lipsei fondurilor necesare acestuia generând eventual dreptul întreţinutului de a solicita rezoluţiunea convenţiei.

Deci, cauza încheierii contractului a existat, a fost legală și morală, nefiind încălcate prevederile art. 966 din Codul civil din 1864. Pentru aceste considerente, instanţa a respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamant. 

(Sentința civilă nr. 1570/2021, pronunțata de Judecătoria Turda in dos. 10176/328/2019, definitivă prin respingerea apelului prin Decizia civilă nr. 501/A din 08.04.2022 a Tribunalului Cluj și prin respingerea recursului prin Decizia civilă nr. 52/R/2023 a Curții de Apel Cluj)