Contestație la executare admisă. Radiere drept de ipotecă

Prin acțiunea introductivă, reclamanții au solicitat, în contradictoriu cu pârâta EOS CREDIT FUNDING BL DAC, rectificarea situației de carte funciară a imobilului aflat în proprietatea lor, prin radierea inscrierilor de sub C1, C2, C3 si C4 privind dreptul de ipotecă, operate în favoarea pârâtei.

În motivare, reclamanții au arătat ca prin Sentința civilă nr. 710/2020, pronunțată de Judecătoria Turda în Dos. 4816/328/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1295/A/2021 s-a admis contestația la executare formulata de reclamanți, s-a dispus anularea tuturor actelor de executare întocmite în dosarul execuțional, la cererea creditorului EOS CREDIT FUNDING BL DAC, față de împrejurarea că este prescris dreptul de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit, precum și a titlului executoriu reprezentat de contractele de ipotecă.

Atât instanța de fond cât și instanța de apel au stabilit că raportul juridic dedus judecății este supus vechiului cod civil, care, prin art. 1800 alin. 1 pct. 1 C.civ. stabilea că ipotecile se sting prin stingerea obligației principale. Cum realizarea dreptului de creanță al creditoarei cesionare EOS CREDIT FUNDING DAC s-a prescris, valorificarea dreptului de ipotecă nu poate fi realizată conform dreptului material incident în cauză.

Deși Sentința civilă nr. 710/2020 este definitivă încă din data de 8.11.2022, nici pană în prezent pârâta nu a efectuat demersurile necesare pentru radierea din cartea funciară a înscrierilor efectuate în baza contractelor de ipotecă. Acest fapt le produce reclamanților un prejudiciu prin aceea ca sunt în imposibilitate de a valorifica dreptul lor de proprietate.

Potrivit art. 908 cod civil “orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii, dacă:

1. înscrierea sau încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desfiinţat, în condiţiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii ori, după caz, emiterii lui;

2. dreptul înscris a fost greşit calificat;

3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;

4. înscrierea în cartea funciară nu mai este, din orice alte motive, în concordanţă cu situaţia juridică reală a imobilului.”

Potrivit alineatului 2 al aceluiași articol, “rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţia autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă.”

Având în vedere că s-a constatat prescripția dreptului de a cere executarea silită în baza contractelor de ipotecă, care stau la baza înscrierilor din CF, precum și pasivitatea pârâtei, se impune a se dispune rectificarea de carte funciară, în sensul solicitat de reclamanți.  

Notă: Pe parcursul litigiului, pârâta a îndeplinit demersurile pentru radierea dreptului său de ipotecă.

(Judecătoria Turda, dosar nr. 6984/328/2022)