Contestație la executare. Contract de credit cesionat. Momentul de la care curge termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită.

Prin Contractul de credit din data de 21.02.2006, Banca Comercială Română S.A. a acordat contestatorului un card de credit sub forma unei linii de credit în valoare de 3.000 lei pentru o perioadă de cinci ani. Creanţa rezultată din acest contract de credit a fost cesionată în anul 2007 intimatelor în cauză.

La data de 24.04.2020 a fost înregistrată la B.E.J., cererea formulată de intimatele în cauză, prin care acestea au solicitat executarea silită a creanţei în cuantum de 6.463,92 lei, reprezentând credit neachitat, dobândă, comisioane aferente şi dobândă legală, în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit mai sus menţionat.

Potrivit art. 712 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Cu privire la prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, invocată de către contestator, potrivit art. 405 din vechiul Cod de procedură civilă, aplicabil în speţă prin raportare la momentul începerii prescripţiei, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. De asemenea, alin. 2 prevede că termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

Pe de altă parte, conform art. 405 ind. 2 alin. 1 lit. d) din Codul procedură civilă anterior, coroborat cu art. 16 din Decretul nr. 167/1958, cursul prescripţiei se întrerupe printrun act începător de executare. Astfel, după întreruperea termenului de prescripţie, începe să curgă un nou termen de prescripţie, de asemenea de 3 ani.

Sub acest aspect, din înscrisul aflat la dosar rezultă că întreg creditul a fost declarat scadent anticipat în data de 9.10.2006. Astfel, din momentul declarării scadenţei anticipate a creditului a început să curgă termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a întregului credit restant.

Ori, în speţă cererea de executare silită a fost înregistrată pe rolul biroului executorului judecătoresc la data de 24.04.2020, aşadar, cum mult după împlinirea termenul de prescripţie a executării silite de trei ani, prevăzut de art. 706 alin.(1) din noul Cod de procedură civilă. Ca atare, instanţa a constatat că executarea silită a fost declanşată împotriva contestatorului în baza unui înscris care şi-a pierdut anterior începerii procedurii puterea executorie şi, ca atare, nu mai putea sta la baza desfăşurării actelor de executare, conform art. 632 alin. 1 din actualul Cod procedură civilă.

Pentru aceste considerente, instanţa a admis cererea contestatoarei şi a anulat încheierea de încuviinţare a executării silite şi toate actele de executare silită, dispunând totodată, în temeiul art. 723 Cod procedură civilă, întoarcerea executării silite. 

(Sentința civilă nr. 636/2021, pronunțată de Judecătoria Turda în dos. 3012/328/2020, definitivă prin neapelare)