Contract de credit. Suspendare executare silita. Motive temeinice.

Contestatorii au încheiat în anul 2007 un contract de credit bancar cu BCR SA, care a cesionat apoi creanța către Secapital S.a.R.L.. În anul 2013, a fost autorizat creditorul Secapital S.a.R.l., prin împuternicit Kruk România S.R.L., să treacă la executarea silită a obligației cuprinse în titlul executoriu reprezentat de Contractul de credit pentru persoane fizice.

În anul 2014, debitorii au formulat contestație la executare, care a fost admisă în parte prin Sentința civilă nr. 200/2017, pronunțată în dosar nr. 2515/337/2014, de către Judecătoria Zalău, fiind anulate parțial actele de executare, stabilindu-se în sensul că suma datorată de contestatori este aceea de 10138,41 EUR cu titlu de credit și 2737,53 EUR cu titlu de dobânzi 

Creanța a fost cesionată de către Secapital S.a.R.L către actualul creditor Investcapital LTD, care a formulat o cerere de stăruire în executarea silită și actualizare debit. La data de 25.07.2022, executorul judecătoresc a emis procesul verbal de sechestru asupra autoturismului marca FORD, aflat în proprietatea debitorilor.

Împotriva acestui act de executare, debitorii au formulat contestație la executare, solicitând și suspendarea executarii silite până la soliționarea contestației la executare, arătând că potrivit unei adrese emise de executorul judecătoresc s-a încasat de la debitori suma totală de 61861,15 lei, din care suma de 7531,83 lei, reprezintă cheltuieli de executare silită parțiale, iar suma de 54329, 32 lei a fost virată în contul Kruk România S.A. Contestatorii au invocat faptul că au achitat integral debitul astfel cum a fost stabilit prin Sentința civilă nr. 200/2017, pronunțată în dosar nr. 2515/337/2014, de către Judecătoria Zalău, iar actualizarea creanței, în cuantum de 3488, 51 EUR, este nelegală.

Potrivit dispozițiilor art. 718 alin. 1 C.proc.civ, în vigoare la data înregistrării cererii de executare silită, „(1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.(2) Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune, calculată la valoarea obiectului contestaţiei …”

Din analiza acestei prevederi legale, rezultă că pentru a se dispune măsura suspendării executării silite, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii cumulative: consemnarea cauţiunii în cuantumul prevăzut de lege; formularea unei contestaţii la executare sau a altei cereri privind executarea silită şi existenţa unor motive temeinice care impun luarea acestei măsuri.

În cauză, s-a făcut dovada achitării cauţiunii iar contestatorii au formulat cerere de contestaţie la executare până la soluţionarea căreia se solicită suspendarea executării silite.

În ceea ce priveşte existenţa motivelor temeinice, trebuie avut în vedere că măsura suspendării executării silite este o măsură excepţională, la dispunerea căreia instanţa trebuie să verifice dacă, prin executare, interesele debitorului obligaţiei de plată ar fi vătămate iremediabil, respectiv dacă, prin neexecutare, interesele legitime ale creditorului obligaţiei de plată, astfel cum au fost stabilite prin titlul executoriu, ar fi vătămate iremediabil.

Aprecierea existenţei motivelor temeinice implică analizarea aparenţei de legalitate/nelegalitate a actelor de executare contestate, precum şi eventuala atingere gravă a unui interes legitim al contestatorului-debitor (alta decât simpla executare, care oricum trebuie să aibă loc, fiind impusă de titlul executoriu şi de exigenţele statului de drept, care trebuie să asigure o executare promptă şi efectivă, dar legală, a titlurilor executorii), care trebuie cel puţin pertinent argumentată.

Instanța a constatat ca prin contestaţia la executare formulată, contestatorii au invocat încetarea efectelor titlului executoriu în baza căruia sunt executați silit, precum şi îndeplinirea integrală a obligației cuprinse în titlul executoriu.

Cu privire la temeinicia motivelor de suspendare a executarii silite, instanța a retinut următoarele:

“Deşi la acest moment instanţa nu se poate pronunţa cu privire la temeinicia motivelor de contestaţie, pe baza probelor administrate până în prezent, reţine că acestea au o aparentă fundamentare, nefiind invocate în lipsa oricărei justificări. Astfel, pe parcursul executării silite a fost pronunțată Sentința civilă nr. 200/2017, în dosar nr. 2515/337/2014, prin care s-a statuat că suma datorată de contestatori este aceea de 10138,41 EUR cu titlu de credit și 2737,53 EUR cu titlu de dobânzi.

În ceea ce priveşte vătămarea intereselor părţilor din cadrul executării silite (creditorul şi debitorii), instanţa are în vedere formele de executare întreprinse în cauză până în prezent, respectiv, poprirea asupra veniturilor de natură salarială ale debitorilor și instituirea unui sechestru asupra autoturismului, pot afecta semnificativ nivelul de trai al contestatorilor.

Totodată, instanţa are în vedere faptul că, deşi în caz de admitere a contestaţiei la executare, debitorii ar putea recurge la mecanismul întoarcerii executării silite, raportat la măsurile de executare silită întreprinse până în prezent, apreciază că nu se impune supunerea acestora riscului urmării unei noi proceduri în vederea recuperării sumei executate pe calea întoarcerii executări silite, procedură care ar implica costuri suplimentare pentru ambele părţi, ţinând cont în acest sens şi de inconvenientele unei asemenea proceduri în cazul valorificării bunului sechestrat. Aceasta cu atât mai mult cu cât, plata cauţiunii de către debitori în vederea suspendării executării silite, calculată raportat la valoarea obiectului contestaţiei, are şi rolul de a contribui la acoperirea eventualului prejudiciu suferit de către creditor prin suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.”

În aceste condiţii, instanţa a apreciat că prin continuarea executării silite interesele debitorilor ar fi mai grav afectate decât interesele creditoarei în cazul suspendării executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare. Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 718 alin. 1 C.pr.civ., instanţa a admia cererea de suspendare formulată de contestatori şi a suspendat executarea silită până la soluţionarea contestaţiei la executare, obligând intimata la plata către contestatori a cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea cererii de suspendare a executării silite.

(Încheierea civilă nr. 1843/2022, pronunțată de Judecătoria Zalău în Dosar nr. 6257/328/2022/a1, definitivă prin neapelare)