Dizolvarea, lichidarea și radierea unei asociații

Potrivit art. 54 și urm. din OG 26/2000, asociaţiile se dizolvă în următoarele cazuri:

1. de drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;

d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a carei circumscripţie se afla sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

2. prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociaţia a devenit insolvabilă;

e) în cazul în care asociația desfăşoară activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile și nu obţinere autorizaţiile respective.

Instanţa competenţa este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

c) prin hotărârea adunării generale. Radierea unei asociații, prin hotărârea adunării generale, presupune parcurgerea a doua etape:

1. Etapa dizolvării. 

În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal și hotărârea adunării generale se depun la judecătoria în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociația, pentru a fi înscrise în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, cu solicitarea de constatare a dizolvării asociației. Prin încheiere, instanța constată dizolvată asociația, dispune înscrierea cuvenitelor mențiuni în registrul special aflat la grefa Judecătoriei și desemnează lichidatorul.  

2. Etapa lichidării și radierii, etapă care se desfășoara de către lichidator.

Potrivit art. 68 din O.G. nr. 26/2000, după terminarea lichidării, lichidatorul este obligaț ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația.

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorul, cu autorizarea judecătoriei, va remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Contactați-ne pentru a vă ajuta cu consiliere juridică, redactarea actelor necesare dizolvării, întocmirea dosarului și reprezentare în fața instanței de judecată în vederea dizolvării asociației.