Radierea urmare dizolvării şi lichidării simultane a SRL potrivit art. 235 din Legea nr. 31/1990, fără numire lichidator. Procedura, etape și acte necesare.

Definiții:

Dizolvare este momentul în care societatea înceteaza activitatea comercială și face trecerea spre lichidare. 

Lichidarea este faza în care activul societății (ex. bunurile, banii) ramas după achitarea creditorilor se repartizează către asociați. 

Radierea reprezintă încetarea existentei societății ca persoana juridică, însemnând ștergerea ei din Registrul Comerțului.

Condițiile în care se poate uza de procedura lichidării voluntare fără lichidator:

– toți asociații să fie de acord cu modul de împărțire a bunurilor rămase după plata tuturor datoriilor;

– să nu existe datorii către ANAF sau alți creditori, care au dreptul de a face opozitie; și în ipoteza în care există datorii se poate utiliza aceasta procedură cu condiția să existe acordul creditorilor privind lichidarea. 

Procedura lichidarii voluntare presupune parcurgerea a două etape:

ETAPA 1: Dizolvarea și lichidarea voluntară, necesită întocmirea urmatoarelor documente:

– Cerere de inregistrare a mentiunii – tipizat ORC;

– Hotărârea AGA sau decizia asociatului unic luată cu cvorumul şi majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii;

– Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui (dacă este cazul);

– Dovada achitarii taxelor.

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic se publica in Monitorul Oficial. Termenul pană la care creditorii pot face opoziție este de 30 de zile de la data publicării. 

ETAPA 2. Radierea, necesită întocmirea urmatoarelor documente:

– Cerere de radiere – tipizat ORC;

– Certificatul de înregistrare și certificatele constatatoare de autorizare (sau anunțul la ziar privind pierderea lor);

– Bilantul de lichidare, întocmit de un expert contabil care în această procedură ține locul lichidatorului, în care se va preciza modalitatea de stingere a pasivului cu activul, bunurile rezultate in urma acestei operațiuni și cuantumul impozitului pe venitul din lichidarea persoanei juridice;

– Hotărârea de repartizare a activului rămas în urma lichidării între asociaţii; în prealabil, este necesar să fie inventariate toate bunurile societății iar asociații să convină asupra modalității de repartizare a lor;

– Certificat de la AFP din care rezultă că societatea nu are datorii la bugetul de stat și la contribuțiile sociale;

– Dovada achitarii taxelor.

Cum va putem ajuta:

Avem experiență în gestionarea relației complexe dintre asociați, contabil și eventualii creditori, pe parcursul desfășurării procedurii.

Putem verifica bilanțul contabil și vă putem întocmi și certifica actele necesare (Hotărârea AGA sau Đecizia asociatului unic, Acordul creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, Hotarârea și Procesul verbal de inventariere, Hotărârea de repartizare a activului rămas în urma lichidării între asociaţii).

Vă putem reprezenta în fața Oficiului Registrului Comerțului pentru depunerea și ridicarea actelor.

Onorariul avocațial este fix și nu depinde de valoarea activelor societății.