Solicitare de obligare a pârâților să își exprime acordul cu privire la modificarea acoperișului casei reclamantei. Netemeinicie.

Pe terenul în suprafaţă de 1344 mp, asupra căruia părtile sunt coproprietari, s-a autorizat edificarea unei construcții de către reclamantă si de către pârâți. Reclamanta a edificat, în baza proiectului comun, partea sa de construcție, iar construcția pârâtilor a rămas la nivel de misol, având un perete comun cu casa reclamantei.

În prezent, părţile au promovat cerere de chemare în judecată pentru partajul terenului, înregistrată la Judecătoria Turda.

Reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor la semnarea unei declaraţii notariale prin care aceştia să exptime acordul lor pentru ca reclamanta să efectueze modificări la acoperişul casei sale, având în vedere că există peretele comun, iar conform unei împărţeli verbale a terenului, construcţia reclamantei se află la o distanţă de 60 cm de terenul pârâţilor.

Intenţia reclamantei de a modifica acoperişul casei sale, intenţie legitimă, nu este însă concretizată într-un proiect care să cuprindă o soluţie tehnică ce ar trebuie să ţină seama de construcţia edificată de pârâţi, astfel încât să necesite acordul acestora. Aceasta, pentru că, pe de o parte, nu se cunoaşte soluţia tehnică potrivită acoperişului reclamantei, intenţia acesteia, nici încadrarea soluţiei în prevederile autorizaţiei de construire. În plus, construcţia este edificată pe un teren unitar, aflat în coproprietate, nu se evidenţiază vreo limită de proprietate stabilită legal faţă de care să se verifice distanţa construcţiilor, şi necesitatea acordului vecinilor, deoarece în prezent, din punct de vedere legal, pârâţii au calitatea de coproprietari pe teren, şi nu de proprietari ai terenului învecinat.

Mai mult, reclamanta nu a făcut dovada că a solicitat legal acordul pârâţilor, nici dovada vreunui refuz nelegitim al acestora, însă a solicitat obligarea acestora la semnarea unei declaraţii notariale prin care să exprime acordul lor cu privire la modificarea acoperişului casei reclamantei, în viitor, într-o modalitate încă nedefinită, fără exprimarea soluţiei tehnice concrete.

Art. 1165 NCC stabileşte: “Obligaţiile izvorăsc din contract, act unilateral, gestiunea de afaceri, îmbogăţirea fără justă cauză, plata nedatorată, fapta ilicită, precum şi din orice alt act sau fapt de care legea leagă naşterea unei obligaţii.”

Cererea reclamantei nu se încadrează în dispoziţiile art. 1165 NCC, astfel că nu se poate dispune obligarea pârâţilor la îndeplinirea cererii acesteia. Reclamanta solicită ca pârâţii să îndeplinească o obligaţie care nu are izvor de drept, respectiv, nu ne aflăm în prezenţa unui contract, a unui fapt juridic licit sau ilicit care să genereze naşterea vreunei obligaţii în sarcina pârâţilor, iar referitor la alt act sau fapt de care legea leagă naşterea unei obligaţii, nu s-a evidenţiat conduita pârâţilor care să poată fi asimilată unui astfel de fapt, după cum nu s-a evidenţiat nici conduita reclamantei, exprimată în realitatea concretă, care să antreneze vreo obligaţie pentru pîrâţi.

În esenţă, cererea reclamantei raportată la intenţia acesteia de a opera unele modificări în viitor la acoperişul casei sale nu constituie un temei de fapt concret care să fie apt de a genera în sarcina pârâţilor obligaţii de genul celor avute în vedere de legiuitor în art. 1165 NCC.

Având în vedere că intenţia reclamantei, aşa cum a fost indicată de aceasta în cererea de chemare în judecată, nu este condiţionată de parcurgerea vreunei proceduri prealabile, nu se poate reţine prematuritatea cererii în sensul juridic al excepţiei, astfel că, raportat la conţinutul concret al cererii reclamantei, şi la lipsa unui temei de fapt concret generator de obligaţii pentru pârâţi, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta.

(Sentința civilă nr.  1204/2021, pronunțată de Judecătoria Turda în dos. 6676/328/2020, definitivă prin neapelare)