Înființarea  asociațiilor. Etape și acte necesare.

I. Obținerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei – Direcția relații cu publicul si cooperare cu ONG.

În acest sens se depune o cerere tip (http://www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare/), la care se atașeaza dovada în original a achitării tarifului de 36 lei la orice unitate a Trezoreriei (de către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal), în contul 20A365000 – „Alte venituri”.

II. Redactarea actului constitutiv și statutului asociației, care presupune:

a) asocierea a minimum trei persoane și identificarea scopului și obiectivelor asociației 

Asociațiile se pot constitui în vederea realizării unor activități de interes general sau comunitar, dar și al unor activități desfășurate în interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. 

b) constituirea unui patrimoniu, care trebuie să fie egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociației.

c) stabilirea sediului asociației

d) durata de funcționare a asociației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat

e) determinarea organelor de conducere și control. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, organele asociației sunt adunarea generală, consiliul director și cenzorul sau/ dupa caz, comisia de cenzori. Numirea unui cenzor este obligatorie doar dacă asociația are mai mult de 15 membri. Numirea unei comisii de cenzori este obligatorie doar dacă asociația are peste 100 de membri. Este necesară stabilirea componenței nominale a primelor organe de conducere, administrare și control ale asociației.

f) identificarea persoanei împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice, care va putea formula cererea de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

III. Autentificarea statutului și a actului constitutiv sau acordarea datei certe de către avocat. 

IV. Inscrierea asociației in Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială își are sediul.

Actele necesare în vederea înscrierii sunt următoarele:

– cerere de înregistrare

– actul constitutiv și statutul – 3 ex. originale şi o copie conformă cu originalul

– dovada privind disponibilitatea denumirii

– dovada existenței sediului asociației (extras CF, contract de comodat/închiriere)

– actele doveditoare ale patrimoniului inițial (extras de cont bancar)

– certificat de cazier fiscal pentru membri consiliului director și cenzor

– taxa judiciară de timbru, în cuantum de 100 lei

– împuternicirea avocațială, daca este cazul.

Judecătorul desemnat se pronunță prin încheiere și poate dispune:

– admiterea cererii și înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor

– acordarea unui termen pentru remedierea neregularităților. În cazul în care neregularitățile nu sunt înlaturate, judecătorul dispune respingerea cererii.

Încheierea este supusă apelului, în termen de 5 zile de la comunicare.

V. Înscrierea în evidența fiscală și solicitarea eliberării certificatului de înscriere

Potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui raza teritorială se afla sediul asociaţiei, pentru evidenta fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

La cerere, reprezentantului asociației i se va elibera un certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor, care, potrivit art. 12 al. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, face dovada personalităţii juridice în relaţiile cu terţii.

Contactați-ne pentru a vă ajuta cu consiliere juridică, redactarea statutului și acordarea datei certe, întocmirea dosarului și reprezentare în fața instanței de judecată în vederea obținerii personalității juridice.