Numire curator special pentru preluare contract de credit și de garantare de către minori, raportat la imobilul dobândit de aceștia prin succesiune

În fapt, petentul LR este tatăl minorilor. În anul 2010, între BCR SA, pe de o parte şi petenul LR, împreună cu soţia a intervenit un contract de credit, prin care cei doi soţi au contractat un credit de 57.000 euro pentru o perioadă de 360 luni în vederea achiziţionării unui apartament prin programul prima casă. La data de 09.01.2021 a decedat soţia petentului, s-a dezbătut succesiunea după aceasta şi s-a emis certificatul de moştenitor prin care, minorii au moştenit fiecare cota de 3/8 din întreaga masă succesorală după defuncta lor mamă, în timp ce petentul a moştenit după fost sa soţie cota de 2/8 din întreaga masă succesorală.

Potrivit dispoziţiilor art. 144 al. 2 din Codul civil ”tutorele nu poate, fără avizul consiliului de familie si autorizarea instanţei de tutela, să facă acte de înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, să renunțe la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum și să încheie în mod valabil orice alte acte ce depășesc dreptul de administrare.”

Art. 150 al. 1 cod civil prevede că „ori de cate ori între tutore și minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie să ducă la înlocuirea tutorelui, instanţa de tutela va numi un curator special”.

Între minori şi tatăl lor există contrarietate de interese, astfel că sunt incidente dispoziţiile art. 150 al. 1 cod civil, astfel încât se impune numirea unui curator special, pentru a reprezenta minorii în vederea preluării contractului de credit si de garantare.

Art. 146 al. 3, coroborat cu art. 144 al. 2 si 3 cod civil prevăd posibilitatea ca minorul sa garanteze propriile obligații, astfel ca, în speţă, minorii, care au dobândit prin Certificatul de mostenitor dreptul de proprietate asupra cotei de 3/16-a parte fiecare din imobil, vor prelua și obligațiile decurgând din contractul de credit și de garantare încheiate de antecesoarea lor, în vederea achiziționării imobilului.

În cauză, actele ce urmează a fi încheiate și pentru care s-a cerut desemnarea curatorului în cauza pendinte conduc la sporirea patrimoniului minorilor, considerent pentru care instanța a apreciat că cererea formulată este întemeiată, sens în care a dispus numirea curatorului special, cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare si semnării, in numele minorilor a tuturor actelor adiționale la Contractul de credit incheiat cu BRD Groupe Societe Generale, pentru garantarea creditului angajat în vederea achiziționării apartamentului, în vederea preluării creditului și a obligației de garantare, potrivit cotei lor de proprietate din imobil, precum și în vederea urmăririi derulării contractului de credit și de garantare, pană la încetarea lui, inclusiv în vederea exprimării acordului pentru rambursarea parțială sau totală a creditului și a autorizat curatorul special să îndeplinească toate formalităţile necesare și să încheie și semneze, în numele minorilor, toate actele adiționale necesare, în vederea preluării creditului și a obligației de garantare de către minori, potrivit cotei lor de proprietate din imobil, precum și posibilitatea de rambursare parțială sau totală a creditului.

(Încheierea civilă nr. 14196/CC2022, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosar nr. 22690/211/2022)