Suspendare executare silită. Noțiunea de motive temeinice. Dreptul la locuință.

Potrivit art. 719 alin. 1 Cod procedură civilă, „Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea”, iar potrivit art. 719 alin. 2 Cod procedură civilă, „Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune, calculată la valoarea obiectului contestaţiei” conform regulilor stabilite la lit. a)-d) din art. 719 alin. 2 Cod procedură civilă.

Analizând cererea petenţilor prin prisma condiţiilor de admisibilitate a cererii de suspendare a executării silite prevăzute de art. 719 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, instanţa a constatat că, în cauză, s-a făcut dovada consemnării cauţiunii în cuantum de 10.239,31 lei, conform recipisei de consemnare nr. 205500522/1 din 05.06.2019.

Cu privire la îndeplinirea celeilalte condiţii prevăzute de lege, respectiv existenţa unor motive temeinice, instanţa reţine că în cadrul contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr. /328/2019, petenţii au invocat ca şi motive de nelegalitate a executării silite, prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, faptul că executarea silită a fost demarată în lipsa unui titlu exececutoriu, lipsa dovezii calităţii de reprezentant al mandatarului care a depus cererea de executare silită, lipsa calităţii de creditor al EOS CREDIT FUNDING BL DAC, precum şi lipsa caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei executate.

Analizând dosarului execuţional şi înscrisurile existente la dosar, instanţa a reţinut că în cadrul dosarului execuţional s-a demarat procedura de executare silită imobiliară cu privire la imobilul proprietatea petenţilor care reprezintă unicul imobil al petenţilor şi, totodată locuinţa acestora şi al celor 2 copii minori ai acestora.

Existând posibilitatea reală ca petenţii şi cei doi minori ai acestora să fie evacuaţi din unicul imobil al familiei, în condiţiile în care există posibilitatea ca executarea silită să fie  anulată pe calea contestaţiei la executare, instanţa consideră că este îndeplinită şi condiţia existenţei unor motive temeinice pentru a suspenda executarea silită.

În consecinţă, instanţa de fond a apreciat că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 719 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă și a dispus suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, formulată de petenți.

În apel, Tribunalul Specializat Cluj a constatat, în acord cu prima instanţă, că există motive temeinice, invocate de către debitori, pentru suspendarea temporară a executării silite.

Imobilul obiect al executării silite constituie locuinţa familiei debitorilor, astfel că odată scos la licitaţie și adjudecat, există posibilitatea ca debitorii intimați să fie evacuaţi şi puşi într-o situaţie delicată. După cum CJUE a subliniat într-o cauză privind contractele încheiate de consumatori, invocată și de intimați, respectiv cauza C-34/13 Monica Kusionova c. Smart Capital., în dreptul Uniunii dreptul la locuinţă este un drept fundamental garantat şi pierderea locuinţei familiei pune familia consumatorului într-o situaţie fragilă (prg. 63, 65). Din această hotărâre se poate trage concluzia că locuinţa familiei nu poate fi pusă în executare în orice condiţii, ci trebuie păstrată proporţionalitatea între interesul pecuniar al creditorului profesionist şi dreptul consumatorilor la apărarea vieţii de familie, respectiv a dreptului la locuinţă.

Analizând această proporționalitate, tribunalul a constatat că nici întoarcerea executării silite, invocată de apelantă, nu constituie în această ipoteză o soluţie viabilă, în condiţiile în care dacă executarea silită s-ar desfiinţa, iar imobilul ar fi fost adjudecat sau chiar supus unor înstrăinări ulterioare, preluarea acestuia de către debitori ar fi dificilă, dacă nu chiar imposibilă în cazul terților dobânditori de bună-credinţă, raportat la art. 723 alin. 2 C.proc.civ.

Aşadar, continuarea vânzării imobilului locuinţa contestatorilor pentru o creanţă contestată impune concluzia că interesele debitorilor ar fi grav vătămate prin executarea silită, iar aceste interese prevalează faţă de cele ale creditoarei, a cărei executare silită este oprită doar temporar, urmând ca după clarificarea aspectelor invocate să poată continua executarea silită în măsura în care în urma analizei pe fond a contestaţiei la executare aceasta ar fi neîntemeiată.

Totodată, după cum corect a reținut și prima instanță, efectele temporare ale suspendării executării silite în patrimoniul apelantei sunt atenuate de posibilitatea recuperării eventualelor pagube prin executarea cauţiunii în valoare de 10.239,31 lei, consemnată la dispoziția instanței, valoare lichidă care, în condiţiile desfăşurării normale a procesului civil având ca obiect contestaţie la executare, va acoperi prejudiciile suferite de apelantă prin întârzierea executării silite.

Deci, contrar susținerilor apelantei, prima instanță nu a dispus automat suspendarea executării silite, doar ca urmare a formulării unei contestații la executare, ci a analizat dacă există motive temeinice în acest sens, motive care, după cum s-a reținut mai sus, au fost dovedite în cauză.

În consecință, pentru considerentele expuse, în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., Tribunalul Specializat Cluj a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta EOS CREDIT FUNDING BL DAC.

(Încheierea civilă nr. 2058/2019 pronunţată de Judecătoria Turda în dosarul nr. 4816/328/2019/a1, definitivă prin respingerea apelului prin Decizia civilă nr. 1547/2019, pronunțată de tribunalul Specializat Cluj.)