Plângere contravențională. Parcare neregulamentară. Lipsa identății între persoana care a săvârșit contravenția și proprietarul autoturismului.

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria A încheiat la data de 15.04.2020 de Primăria municipiului Câmpia Turzii – Serviciul Public Poliția Locală, s-a reţinut în sarcina petentei săvarşirea contravenţiei prevăzută de art. 1 alin. 19 din HCL 58/2017 și sancționată de art. 3 alin. 1 lit. e) din acelaşi act normativ.

În data de 09.04.2020, în jurul orei 18:00, agentul constatator a constatat că în mun. Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 104 petenta a parcat remorca de transport auto pe spațiul verde amenajat ca aliniament stradal din fața imobilului sus menționat. La fața locului nu a fost găsită persoana care a parcat remorca, ca atare, agentul constatator a identificat persoana pe cine este înmatriculată remorca în baza de date M.A.I.. În urma acestor verificări agentul constatator a constatat că remorca este înmatriculată pe petentă.

Plângerea împotriva procesului verbal a fost formulată în termenul legal prevăzut de art. 31 din OG nr.2/2001. Cu privire la legalitatea procesului-verbal contestat instanţa a reţinut că acesta este întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 16, art. 17 din OG nr. 2/2001.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal atacat instanţa a reținut că petentul nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute de către agentul constatator pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Din Contractul de comodat încheiat la data de 06.01.2020 între petentă, în calitate de comodant și BD, în calitate de comodatar, rezultă că acestuia din urmă i s-a transmis , cu titlu gratuit, dreptul de folosință asupra remorcii, contractul fiind încheiat pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 06.01.2020, dată la care bunul a fost predat comodatarului. În consecință, instanța reține că la data săvărșirii faptei remorca se afla în poseisa comodatarului BD.

În acest context, al cercetării temeiniciei procesului-verbal contestat, instanţa a avut în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul-verbal

atacat.

De asemenea, în acord cu jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg în privinţa prezumţiilor şi a limitei rezonabile în care acestea trebuie folosite, trebuie reţinut că una din limitele până la care funcţionează prezumţia de temeinicie a procesului verbal trebuie să fie dată de constatarea personală a faptei de către agent. Astfel, în situaţia în care fapta este constatată personal, procesul-verbal, legal întocmit, se va bucura de prezumţia de temeinicie, petentei revenindu-i sarcina de propune probele necesare pentru răsturnarea acestei prezumţii.

În speţă, din probele administrate în cauză a rezultat că petenta nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa, din contractual de comodat depus la dosar rezultând faptul că remorca se afla în posesia altei persoane, fiind folosită de către aceasta, nu de către petentă, fiind răsturnată astfel prezumţia de veridicitate a procesului-verbal.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 19 din HCL nr. 58/2017 este sancţionată oprirea, staționarea, parcarea și circulația cu autovehicule sau vehicule de porice fel pe zonele verzi amenajate. Analizând norma legală ce incriminează contravenţia reţinută în sarcina petentului instanţa apreciază că poate avea calitatea de subiect activ al contravenţiei persoana care a condus autovehiculul şi a efectuat parcarea neregulamentară, această calitate fiind independentă de calitatea de proprietar al autovehiculului. Pentru a avea calitatea de subiect activ al contravenţiei analizate nu este suficient ca persoana sancţionată să fie proprietarul autoturismului, ci trebuie să fi condus autovehiculul şi să fi parcat neregulamentar, respectiv să fi realizat acţiunea ce reprezintă latura obiectivă a contravenţiei, neputând fi subiect activ al contravenţiei o persoană care, desi este proprietarul autovehiculului, s-a dovedit că nu avea posesia asupra racestuia, astfel încât nu l-a condus la momentul săvârşirii faptei şi nu a parcat neregulamentar.

Având în vedere că din probele administrate în cauză rezultă că petenta nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa, instanţa a apreciat că plângerea formulată de petentă este întemeiată, astfel încât în baza art. 34 din O.G. nr. 2/2001, a dispus anularea procesului-verbal de contravenţie seria A încheiat la data de 15.04.2020 Primăria municipiului Câmpia Turzii – Serviciul Public Poliția Locală, cu consecinţa exonerării petentei de plata amenzii.

(Sentința civilă nr. 2270/2020, pronunțată de Judecătoria Turda, în dos. 2788/328/2020, definitivă prin neapelare)